NIEUWS: Er is een nieuwe Gedragscode Openheid Medische incidenten: de GOMA 2022.

Letselschade Bergen op Zoom
Letselschade Bergen op Zoom

Wie de ontwikkelingen in de letselschadepraktijk volgt kon er deze week niet omheen: de GOMA 2022 is geïntroduceerd.

Wat is de GOMA?

De GOMA is een gedragscode waar alle organisaties die betrokken zijn bij medische incidenten zich aan (kunnen) conformeren. Niet alleen ziekenhuizen en hun (aansprakelijkheids-)verzekeraar, maar ook letselschadespecialisten, zoals DM Letselschade, zouden volgens deze gedragscode moeten handelen. De Letselschade Raad geeft hierover aan op haar website: ‘De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten; een correcte en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van het incident. Door zoveel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking, wil de GOMA 2022 bewerkstelligen dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident. Alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten ondersteunen de GOMA 2022.’

Waarom is de GOMA herzien?

De eerste versie van de GOMA is in 2010 tot stand gekomen, omdat de Gedragscode Behandeling Letselschade (de GBL) geen oplossing bood voor specifieke problemen die zich bij de afhandeling van medische aansprakelijkheidskwesties kunnen voordoen. De GOMA ziet overigens niet alleen op de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims, maar ook op de fase die voorafgaat aan een eventuele aansprakelijkstelling.

Uit de hernieuwde versie blijkt dat de problematiek van ongewenste gevolgen van medisch handelen bij alle betrokkenen sinds 2010 meer op de radar is gekomen. Bij de zorgaanbieders en hun aansprakelijkheidsverzekeraar is veel verbeterd. Daarnaast hebben zich in de rechtspraak, de wetgeving en in de praktijk ook de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Dat neemt niet weg dat verdere verbetering in de afwikkeling van deze complexe schadeclaims nog steeds mogelijk is.

Doel van de GOMA 2022

Het doel van ‘nieuwe’ GOMA is dat op een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier wordt omgegaan met situaties waarin de patiënt wordt geconfronteerd met een medisch incident, door zo veel mogelijk te streven naar een klimaat van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking (zie blz. 6 van de GOMA 2022). Makkelijker gezegd: je moet ‘goed’ omgaan met medische incidenten.

Hoe dat ‘goed omgaan’ moet worden ingevuld blijkt uit de 40 pagina’s tellende gedragscode zelf. Zo staan er 26 aanbevelingen in die punt voor punt worden toegelicht. Wat ons betreft zeker nuttig om een keer goed door te nemen om vervolgens bij jezelf te raden te gaan of je ook daadwerkelijk handelt in de geest van deze gedragscode.

Gaat het écht helpen?

De toekomst zal het leren, maar het is in ieder geval goed dat er continue aandacht blijft voor deze complexe problematiek. Medische aansprakelijkheidszaken zijn nou eenmaal niet eenvoudig en duren vaak erg lang.

Ben je slachtoffer van een medische fout door een huisarts of medisch specialist? Dan is de arts of het ziekenhuis waar de arts werkt mogelijk aansprakelijk voor de schade die jij hierdoor lijdt. Op onze website vind je hierover meer informatie. Neem gerust contact met ons op. Wij geven jou gratis advies over de mogelijkheden.

Antwoord op al jouw vragen
1