Overlijdensschade

Als een dierbare overlijdt heeft dat een grote impact op het leven van de nabestaanden. Naast de emotionele gevolgen heeft het overlijden voor de nabestaanden vaak ook grote financiële gevolgen.  Misschien heb je als nabestaande recht op een schadevergoeding. Dit noemen we overlijdensschade.

Wanneer heb je recht op overlijdensschade?

Als nabestaande heb je recht op een schadevergoeding als het overlijden het gevolg is van een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. Het overlijden kan onder andere het gevolg zijn van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of misdrijf. De nabestaanden kunnen schade lijden als iemand overlijdt en die persoon de nabestaanden niet meer kan verzorgen of (financieel) kan onderhouden.

Welke nabestaanden hebben recht op overlijdensschade?

Alleen mensen die dichtbij de overledene staan hebben recht op overlijdensschade.

De volgende personen kunnen aanspraak maken op overlijdensschade:

  • De wettige echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
  • De minderjarige kinderen van de overledene
  • Andere familieleden, als de overleden persoon deels of helemaal in hun levensonderhoud voorzag
  • Gezinsleden en andere personen die met de overledene samenwoonden, als de overleden persoon deels of helemaal in hun levensonderhoud voorzag of een bijdrage had in de gemeenschappelijke huishouding en deze situatie hetzelfde was gebleven zonder overlijden.
Overlijdensschade dm letselschade

Welke schade wordt er vergoed?

De volgende schadeposten komen bij overlijdensschade voor vergoeding in aanmerking.

Uitvaartkosten

De aansprakelijke partij moet de kosten van de uitvaart vergoeden. Het gaat om alle kosten die voor de begrafenis of crematie zijn gemaakt, voor zover deze in overeenstemming zijn met de leefomstandigheden van de overledene. Er wordt gekeken naar wat gebruikelijk is in de kring van de overledene.

Naast de standaard begrafeniskosten zoals de kosten voor de begrafenisondernemer, kist en dienst worden in de praktijk ook de bijkomende kosten vergoed. Je kunt hierbij denken aan de kosten voor bloemen en rouwkaarten, urn of grafsteen. Bij de wijze waarop afscheid wordt genomen wordt ook rekening gehouden met de religieuze of culturele achtergrond van de overledene. Soms wordt ook een begrafenis in het buitenland vergoed inclusief de reis- en verblijfkosten, zoals vliegtickets en hotelkosten.

Als de overledene een uitvaartverzekering had dan wordt de uitkering van de verzekering in mindering gebracht op de schadevergoeding die de aansprakelijke partij moet betalen.

Gederfd levensonderhoud

Bij de vergoeding van gederfd levensonderhoud gaat het zowel om gederfd levensonderhoud in geld als in natura.

Er is sprake van gederfd levensonderhoud in geld als de overledene een inkomen had dat wegvalt door het overlijden. De schade die je hierdoor lijdt als nabestaande wordt vergoed.

Als de overledene een bijdrage leverde aan de opvoeding van de kinderen en zorgde voor het huishouden en de onderhoudswerkzaamheden in en rondom de woning, is er sprake van gederfd levensonderhoud in natura. Door het overlijden moeten de nabestaanden voortaan hulp inschakelen voor het uitvoeren van deze taken. Denk bijvoorbeeld aan extra oppaskosten of kosten voor kinderopvang, huishoudelijke hulp, een aannemer, tuinman of schilder. Het kan hierbij om hoge bedragen gaan.

Bij de berekening wordt gekeken naar de behoefte van de nabestaanden. Het uitgangspunt is dat de nabestaanden op hetzelfde (financiële) niveau kunnen doorleven als voor het overlijden.

Affectieschade of immateriële schade

Sinds 1 januari 2019 kunnen de nabestaanden ook aanspraak maken op affectieschade. Dit is een vorm van smartengeld. Het is een vergoeding voor het verdriet van de nabestaanden. De vergoeding van deze immateriële schade neemt het leed niet weg. Er is geen enkel bedrag dat het overlijden kan compenseren, maar het geeft een stukje erkenning en dat kan helpen bij de rouwverwerking.

Echtgenoten, partners, ouders, (pleeg)kinderen, grootouders die duurzaam voor een kind zorgen en andere personen met wie een hechte relatie bestaat kunnen een vergoeding krijgen voor affectieschade. De bedragen voor affectieschade zijn opgenomen in het Besluit vergoeding affectieschade.  De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00. 

Shockschade

Shockschade is psychische schade die wordt veroorzaakt omdat je getuige bent geweest van een ernstig ongeval met letsel of overlijden tot gevolg. Of omdat je bent geconfronteerd met de directe gevolgen hiervan, omdat je bijvoorbeeld een ernstig verminkt lichaam van een familielid moest identificeren. Bij shockschade raak je dus zelf niet gewond, maar word je op schokkende wijze geconfronteerd met een ongeval of de gevolgen daarvan. Als hierdoor ernstig psychisch letsel ontstaat en er sprake was van een nauwe affectieve band met de overledene komt de schade die je hierdoor lijdt voor vergoeding in aanmerking. De schade bestaat uit materiële schade (bijvoorbeeld verlies van inkomen) en smartengeld (immateriële schade).

Advies of hulp bij overlijdensschade

Het berekenen van overlijdensschade is een emotioneel en complex proces. Het vaststellen van de schadevergoeding bij overlijdensschade is erg ingewikkeld en vindt plaats aan de hand van een specifieke rekenmethode. Het is daarom aan te raden om de hulp in te schakelen van een letselschadespecialist. Heb je vragen of advies nodig? Neem gerust vrijblijvend contact op en wij leggen je uit wat we voor jou kunnen doen.

Heb je een vraag?

Neem contact op voor gratis advies over de mogelijkheden. 

Wij helpen je graag!

Kantoor

DM Letselschade

Zuidzijde Haven 39A

4611 HC Bergen op Zoom

Telefoon

06-83994056

(Daniëlle van Gastel)

06-14531042

(Margot de Wit-Jansen)