Hoe verloopt een letselschadetraject?

Fase 1: Gesprek & aansprakelijkstelling

Het traject begint met een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij jou thuis. Een letselschadezaak duurt vaak lang en is complex en emotioneel. Het is daarom belangrijk dat jij een goed gevoel hebt bij ons kantoor. Daarom hebben wij graag persoonlijk contact. Tijdens het eerste gesprek, dat vrijblijvend en kosteloos is, bespreken wij uitgebreid wat er is gebeurd, welke schadeposten er zijn en wat wij voor jou kunnen betekenen.

Na het eerste gesprek stellen wij de tegenpartij of de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk. De verzekeraar gaat informatie opvragen over het ongeval en neemt vervolgens een standpunt in over de aansprakelijkheid. Soms is nog niet alle informatie beschikbaar en moet er worden gewacht op het politierapport, getuigenverklaringen of het rapport van de arbeidsinspectie. Wij houden in de gaten of het niet te lang duurt en anders trekken wij aan de bel. Zodra de aansprakelijkheid is erkend vragen wij de verzekeraar om aan jou een eerste voorschot te betalen.

Fase 2: Herstellen & financiële rust

Wij houden jouw schade bij in een overzicht en vragen de verzekeraar regelmatig om voorschotten te betalen. Zo heb jij financieel geen zorgen en kun jij je richten op jouw herstel.

Misschien heb je hulp nodig in het huishouden of in de tuin, bij de verzorging van de kinderen of bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden. In dat geval vragen wij de verzekeraar om hiervoor een vergoeding te betalen of schakelen wij in overleg met de verzekeraar een deskundige in die jou hierbij kan helpen.

Ondertussen vragen we met jouw toestemming medische informatie op. Wij vragen vervolgens advies aan onze medisch adviseur, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van het letsel dat jij hebt opgelopen door het ongeval. Als jij het eens bent met het advies sturen wij het advies naar de verzekeraar.

Fase 3: Stabiele situatie

Er komt een moment dat er sprake is van een medische eindsituatie. Dat is het geval als je bent hersteld of als er sprake is van een medische situatie waarin geen veranderingen meer te verwachten zijn.

Wij vragen de medisch adviseur of het verantwoord is om het dossier af te ronden. Soms vindt er nog een onafhankelijke expertise plaats. Dat is een uitgebreid medisch onderzoek door een onafhankelijke arts. In overleg met de verzekeraar vragen wij de arts welke klachten en beperkingen jij door het ongeval hebt opgelopen en of er toekomstige risico’s zijn waarmee we rekening moeten houden. In dat geval is het verstandig om bij de afwikkeling van de zaak een voorbehoud op te nemen. Dan kun jij op de zaak terugkomen en extra schade vergoed krijgen als de medische verslechtering optreedt.

Fase 4: Schade bepalen & afronden dossier

Voordat de zaak wordt afgewikkeld brengen wij samen met jou de totale schade in kaart. Het gaat hierbij niet alleen om de geleden schade, maar ook om de toekomstige schade. Soms is het nodig om de schade te laten berekenen door een onafhankelijk rekenbureau. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met rente, inflatie en eventuele belastingschade.

Wij willen voor jou het maximale resultaat behalen. Ontstaat er discussie met de tegenpartij of de verzekeraar en is het aangeboden schadebedrag niet reëel? Dan leggen wij de zaak aan de rechter voor. Als advocaten kunnen wij namelijk ook procederen. Als een procedure nodig is gaan wij die zeker niet uit de weg.

Als er uiteindelijk overeenstemming is bereikt of de rechter heeft een uitspraak gedaan, dan kan de zaak worden afgerond. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die jij en de verzekeraar moeten ondertekenen. Wij vragen altijd om een belastinggarantie, zodat jij over de schadevergoeding geen (inkomsten)belasting hoeft te betalen.

Schadeposten

Aan welke schadeposten kun je denken? Wij zetten de veel voorkomende schadeposten voor jou op een rij.

 

Smartengeld

Smartengeld (immateriële schade) is een vergoeding voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde door een ongeval. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld wordt onder meer gekeken naar de aard en ernst van het letsel. Wat kun je allemaal niet meer door het ongeluk? Ook jouw leeftijd en beroep kunnen een rol spelen. In het geval van overlijden van een dierbare heb je ook recht op smartengeld. Dit noemen we affectieschade.

Medische kosten & hulpmiddelen

De medische kosten die jij door een ongeval maakt worden vergoed. Denk hierbij aan de kosten voor het eigen risico van de zorgverzekering, medicijnen of pijnstillers of behandelingen door een fysiotherapeut of osteopaat.

Als je na een ongeval hulpmiddelen moet huren of kopen worden de kosten hiervan vergoed. Je kunt hierbij denken aan krukken, een rolstoel of een bed.

Reis- en parkeerkosten

Als er na een ongeval reiskosten en parkeerkosten zijn gemaakt worden die betaald door de aansprakelijke partij. Er kunnen bijvoorbeeld reiskosten worden gemaakt voor bezoeken aan zorgverleners. Als jouw familieleden of vrienden reiskosten maken voor bezoeken aan jou in het ziekenhuis worden die ook vergoed. Lees hierover meer in de richtlijn kilometervergoeding.

Ziekenhuisopname

Als je na een ongeval in een ziekenhuis of revalidatiecentrum moet blijven krijg je hiervoor een vaste vergoeding per dag. In deze richtlijn kun je lezen hoe hoog die vergoedingen zijn.

Huishoudelijke hulp

Het kan gebeuren dat je door het opgelopen letsel niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten. Je kunt hiervoor hulp inschakelen van bijvoorbeeld jouw partner, een familielid of een betaalde hulp. De aansprakelijke partij moet hiervoor een vergoeding betalen. Ook als jij hiervoor zelf geen kosten maakt. In deze richtlijn lees je meer over de vergoeding voor deze schadepost.

Verzorging

Als je na een ongeval hulp nodig hebt bij de persoonlijke verzorging, zoals douchen, uit- en aankleden, moet de aansprakelijke partij hiervoor een redelijke vergoeding betalen. Ook als je hiervoor zelf geen kosten maakt, omdat de hulp bijvoorbeeld wordt verricht door familie of vrienden.

Verlies zelfwerkzaamheid

Ben je door het ongeval niet meer in staat om werkzaamheden en klussen te verrichten in en rondom de woning en/of de tuin? Dan is er sprake van verlies van zelfwerkzaamheid en heb je recht op een vergoeding. Er wordt hierbij gekeken naar de werkzaamheden en klussen die je voor het ongeval deed en nu niet meer kunt doen. Ook de grootte van het huis speelt een rol. In deze richtlijn staan de vergoedingen.

Verlies aan verdienvermogen

Als je door een ongeval tijdelijk of blijvend niet meer kunt werken kan dit grote financiële gevolgen hebben. Deze schade noemen we verlies aan arbeidsvermogen of verlies aan verdienvermogen. Bij de berekening van deze schadepost wordt gekeken naar alle inkomsten die je misloopt. Zo wordt onder andere rekening gehouden met gemiste salarisverhogingen, carrièrekansen, vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en jubileumuitkeringen. Ook nevenwerkzaamheden (zoals gemiste zwarte inkomsten) vallen onder deze schadepost. Het is belangrijk de schade zorgvuldig in kaart te brengen. Vaak schakelen wij hiervoor een rekenbureau in.

Zelfstandigen

Als een zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden na een ongeval niet meer kan uitvoeren leidt dit soms al direct tot problemen, zeker als sprake is van een ZZP-er. Een zelfstandige krijgt niet zoals een slachtoffer in loondienst zijn salaris (deels) doorbetaald. Misschien kun je bepaalde opdrachten niet meer uitvoeren, verlies je klanten of moet je een vervangende kracht inschakelen. Ondertussen lopen de kosten door. Het verlies aan verdienvermogen van een zelfstandige kan in korte tijd flink oplopen. Het is belangrijk om de schade zorgvuldig in kaart te brengen. Vaak schakelen wij hiervoor een arbeidsdeskundige en bedrijfseconoom in.

Pensioenschade

Deze post hangt samen met het verlies aan verdienvermogen. Als je door het ongeval niet meer of minder kunt werken en hierdoor minder pensioen opbouwt dan in de situatie zonder ongeval, dan moet de aansprakelijke partij deze schade vergoeden. Wij laten deze schadepost vaak berekenen door een rekenkundige.

Missen auto van de zaak

Kun je niet meer werken door een ongeval en moet je de auto van de zaak inleveren? Dan heeft dit vaak grote financiële gevolgen. Bij het vaststellen van de schade wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt gekeken naar de extra kosten die je nu privé moet maken omdat je niet meer de voordelen hebt van een auto van de zaak.

Extra kosten voor kinderopvang

Kun je door het ongeval (tijdelijk) niet meer voor jouw kinderen zorgen dan kan het zijn dat je extra kosten moet maken voor een oppas of voor kinderopvang. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Studievertraging

Doe je langer over je studie of blijf je zitten op school als gevolg van een ongeval? Dan ontstaat er studievertraging. Naast de extra studiekosten zoals collegegeld en boekengeld kun je aanspraak maken op schadevergoeding wegens studievertraging. Je komt namelijk later op de arbeidsmarkt terecht en hierdoor loop je inkomsten mis. Zonder ongeval was je eerder aan het werk gegaan. Voor deze schadepost heeft de letselschaderaad een richtlijn ontwikkeld.

Verhuiskosten

Het kan zijn dat jouw huidige woning door het letsel dat je hebt opgelopen niet meer geschikt is om in te wonen. Soms kan de woning worden aangepast, maar het kan ook zijn dat je genoodzaakt bent om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat je niet meer kunt traplopen en er geen traplift in de woning kan worden geplaatst of een traplift niet geschikt is voor jouw situatie. In dat geval moet de aansprakelijke partij de verhuiskosten en herinrichtingskosten betalen.

Wil je meer informatie?

Heb je een vraag?

Neem contact op voor gratis advies over de mogelijkheden. 

Wij helpen je graag!

Kantoor

DM Letselschade

Zuidzijde Haven 39A

4611 HC Bergen op Zoom

Telefoon

06-83994056

(Daniëlle van Gastel)

06-14531042

(Margot de Wit-Jansen)